Информационно табло

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Фирма „И-ДИАЛ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-1259-C01.
Срок на изпълнение: 12 месеца
Място на изпълнение: гр. Стамболийски.
Обща цел: Постигане на  устойчив растеж и развитие на „И-ДИАЛ“ ООД, в средносрочния период 2024 - 2026, чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

Обща стойност на разходите: 796 500.00   лв., от които 350 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Фирма „И – ДИАЛ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0457-C01.
Срок на изпълнение: 10 месеца.
Място на изпълнение: гр. Стамболийски.
Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Обща стойност на разходите: 232 507.00 лв., от които 116 253.50 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

 
Дървени врати