Информационно табло

29.10.2020

"Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, "И-ДИАЛ" ООД има следното инвестиционно намерение:
Изграждане на „ФвЕЦ 24.20 kW върху съществуващ покрив на сграда за производство и съхранение на дограма в УПИ III – 2210, кв. 104, гр. Стамболийски, обл. Пловдив”