Информационно табло

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Фирма „И – ДИАЛ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0457-C01.
Срок на изпълнение: 10 месеца.
Място на изпълнение: гр. Стамболийски.
Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Обща стойност на разходите: 232 507.00 лв., от които 116 253.50 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

 
Дървени врати